OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravádzkovateľ ubytovacieho zariadenia Penzión Biely Potok spracúva a uchováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov c. zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a plne sa týmto zákonom riadi.

Prevádzkovateľ:

Účel získavania osobných údajov:

  • rezervácia ubytovania, emailová komunikácia
  • evidencia v knihe hostí, v prípade zahraničných hostí dodatočné hlásenie pobytu cudzineckej polícií

Rozsah poskytovaných osobných údajov:

Pri nástupe na pobyt požadujeme na zápis do knihy hostí od klienta jeho osobné údaje a to:

  • meno a priezvisko
  • číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu
  • dátum narodenia
  • adresa trvalého pobytu

Tieto osobné údaje slúžia na evidenciu ubytovaných hostí a sú ďalej poskytované v prípade kontroly príslušnému obecnému úradu alebo cudzineckej polícií.

Súhlas klienta:
Využívaním služieb Penziónu Biely Potok klient súhlasí so zhromažďovaním, získavaním a spracúvaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným vyššie. V prípade, že sa klient rozhodne využiť ponúkané služby, je povinný poskytnúť svoje osobné údaje pre účely a v rozsahu tu uvedenom. Zákazník má v súvislosti s odovzdávaním a spracúvaním svojich osobných údajov práva vyplývajúce najmä zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.